Ansatte

Rasmus Benestad

Seniorforsker
Avdeling for modell- og klimaanalyse
Oslo
rasmus.benestad@met.no
41122662

Bakgrunn: Jeg er utdannet fysiker og er opptatt av å forstå hvordan ting henger sammen i jordens klimasystem. Det har ført meg inn i statistikkens verden og en stor del av mitt arbeide handler om datanalyse. Det er spesielt spennende å kombinere fysikk og statistikk for å fremskaffe nye kunnskap og finne nye svar. Det mest sentrale spørsmålet som jeg jobber med er hvordan klimaet varierer og hvordan det påvirker oss. Det er viktig å sette disse i sammenheng med naturlige klimavariasjoner og den menneskapte globale oppvarmingen. Jeg har forsket på både sammenhengen mellom solaktiviteten og klima og på hvordan drivhuseffekten virker. Et annet viktig spørsmål er også hvordan disse henger sammen med vannets kretsløp. Nedbør spiller en viktig rolle i jordens klimasystem, og jeg har vært spesielt opptatt av hvordan vi kan gjøre bedre beregninger av nedbørsstatistikken. Min forskning har også spent over ulike fagområder, fra skyfysikk til hvilken rolle Kelvinbølger i havet har for El Nino-fenomenet. Den har omfattet lokale klimaforhold i ulike deler av verden, fra arktise strøk til Tropene. I mitt arbeid, forsøker jeg å bruke all relevant og pålitelig informasjon som finnes, og det inkluderer måledata (observasjoner) av ulike slag, modellberegninger, teori fra fysikken, statistikk og matematikk. Jeg bruker veldig mye informasjon knyttet opp mot naturlige variasjoner i atmosfæren og havene. En annen ting som jeg mener er viktig er å ta i bruk et stort antall ulike modellsimuleringer, såkalte 'ensembler', for å danne et bilde av hvordan fremtidens klima kan se ut. Slike ensember klarer å fange opp utfallsrommet knyttet til naturlige variasjoner som kommer på toppen av den langsiktige trenden. Dessuten får vi et anslag på hvordan begrensingene i ulike modeller kan lede til ulike svar. Jeg har også jobbet mye med metodeutvikling, og sammen med kolleger bygget opp et analyseverktøy for klimadata. En metode som jeg har vært med i å utvikle går ut på å bruke rekorder for å si noe om hvordan ekstreme hendelser endrer seg. Jeg har også jobbet med en algoritme for å identifisere stormer og teknikker for å trekke ut informasjon fra store datamengder. En viktig del av min jobb er å dele kunnskapen med samfunnet. Det er viktig å formidle på ulike nivåer, både på et akademisk/vitenskaplig nivå og for allmenheten. Jeg er også bidragsyter til SNL.no, er med i Oxford Research Encyclopedia sitt advisory board, og med på å drive bloggen RealClimate.org. Stikkord: Klimaanalyse, empirisk-statistisk nedskalering, R-programmering, metodeutvikling, klimaformidling, klimaendringer.

Rasmus Benestad