Isfjell i Polhavet_ojo.jpg
Isfjell i polhavet, Foto: Ole Jørgen Østby/MET

Vårt arbeid i havområdene

Meteorologisk institutt har ansvar for å overvåke og varsle bølger, vannstand, strøm, sjøis, havtemperatur, saltholdighet og havklima.

Spesielt gjelder dette ansvaret havområder som er viktig for Norge og norske brukere, som for eksempel nordområdene.

De viktigste kildene til informasjon er observasjoner (særlig fra satellitt) og værvarsling gjennom numeriske modeller og analysemetoder. Forskningen fokuserer på fysiske prosesser i havet, og på videreutviklingen av verktøyene vi bruker.

Økende forståelse av hvordan havet og sjøisen oppfører seg i våre farvann, gir oss mulighet til å stadig forbedre de numeriske havmodellene. Dette gir oss bedre verktøy for å varsle været og forske på klimaet.

Et sentralt tema i klimaforskningen er hvilken påvirkning havet har på klimaet. Dette gjelder særlig prosesser som har med utveksling av energi mellom hav og atmosfære å gjøre, herunder sjøisprosesser.

Havovervåking- og varsling

Våre modeller dekker både hav, sjøis og bølger. Koblet sammen gjør de oss i stand til å levere ut daglige varsler av havnivå, strøm, iskonsentrasjon (og iskant), hydrografi (saltholdighet og temperatur), samt bølgehøyde og bølgeretning. Varslingsproduktene er fritt tilgjengelige for alle.

Meteorologisk institutt har ansvar for isovervåkning og isvarsling for havet rundt Svalbard, Barentshavet og Norskekysten. I vintre med havis i Skagerak og Oslofjorden lages også kart for disse områdene

Vi lager også daglig globale isanalyser basert på meteorologiske satellitter. Dette er data som er vitale for bruk i operasjonell vær- og havvarsling, samt klimaovervåkning.