MET report

MET report er ein serie med vitskaplege/tekniske resultat. Serien held eit høgt vitskapleg nivå som vert sikra gjennom ein godkjenningsprosedyre. Rapportane blir i hovudsak publiserte på engelsk.

MET info

MET info er ein publikasjonsserie om klima og meteorologi som kan vere av interesse for offentlegheita. I serien inngår månadlege klimatiske væroppsummeringar og tilsvarande oppsummeringar av årstidene.

Ekstremvêr og andre alvorlege vêrhendingar

Oversikt over ekstremvêr og andre alvorlege vêrhendingar på land.

Eksterne publikasjonar

Oversikt over eksterne publikasjonar med bidrag frå MET. Inkluderer både bøker og artiklar i tidsskrift.

EMEP

MET har ansvar for publikasjonane til the European Monitoring and Evalutation Program (EMEP) for området MSC-West.

MyWave

A pan-European concerted and integrated approach to operational wave modelling and forecasting – a complement to GMES MyOcean services