uten overskrift
Med klimaendringane blir det fleire heitebølger også i Noreg. Kartet til venstre viser perioden 1961-1990, medan kartet til høgre viser perioden 1989-2018. Enkelte stader er det dobbelt så mange heitebølger i dag som for 30 år sidan. Illustrasjon: Helga Therese Tilley Tajet og Mai-Linn Finstad Svehagen

Stadig flere hetebølger i Norge

I løpet av dei siste tretti åra har talet på heitebølger auka. Buskerud er det fylket som oftast vert råka av høg varme.

Klimaendringane fører til stadig fleire heitebølger på Austlandet. Enkelte stader er talet på heitebølger dobla.

– Det har blitt varmare også i Noreg. Vi ser fleire varmerekordar enn kulderekordar, og då blir det også fleire heitebølger. Og vi forventar fleire heitebølger framover sidan temperaturen stig og klimagassutsleppa ikkje viser teikn til å gå ned, seier klimaforskar Helga Therese Tilley Tajet ved Meteorologisk institutt. 

Aukinga dei siste 30 åra vert samanlikna med normalperioden 1961-1990.

Buskerud er mest utsett

Statistikken viser at det er særleg i Sør-Noreg det er vanleg at det kjem slike varme periodar om sommaren. Dei mest utsette stadane er Øvre Eiker, Flå og Nes kommune i Buskerud. 

– Her kjem det i snitt sju heitebølger kvart år. Heitebølger er eit typisk innlandsfenomen. Dei delane av Buskerud som er særleg utsette ligger skjerma for vind, og dei ligg eit stykke frå sjøen som kunne ha medverka til å avkjøle lufta, seier Tajet. 

Ei heitebølge vert definert som tre dagar samanhengande med ein maksimumstemperatur som i snitt er over 28 grader eller høgare. I Europa elles vert det brukt andre definisjonar, og det finst ingen internasjonal standard som vert brukt i alle land.

Her er det oftast heitebølger

Desse fylka opplever flest heitebølger i Noreg:

  1. Buskerud
  2. Telemark
  3. Oslo og Vestfold
  4. Akershus
  5. Hedmark og Oppland