styrtregn grafikk 02.08.2019
© Mai-Linn Finstad Svehagen, MET

Vi venter hyppigere og kraftigere styrtregn om sommeren

For framtida viser våre klimaprojeksjoner at vi kan forvente oss fortsatt økende temperatur og nedbør i hele landet gjennom hele året. Vi må også forberede oss på flere episoder med kraftig styrtregn. Vi må tilpasse oss et klima i endring og Norsk Klimaservicesenter har laget klimaprofiler for hele landet, så du kan sjekke hvordan det blir der du bor.

I Norge har vi de siste 100 årene observert en temperaturøkning på cirka en grad, og en generell økning i nedbør på cirka 18 prosent (Klima i Norge 2100). For framtida viser våre klimaprojeksjoner at vi kan forvente fortsatt økende temperatur og nedbør i hele landet gjennom hele året.

Vi må også forberede oss på flere episoder med kraftig styrtregn i framtida, og på at nedbør-intensiteten i slike episoder vil øke. Om sommeren kan det bli større svingninger mellom tørre og varme perioder, og kaldere vær og perioder med styrtregn. Disse svingningene og raske væromslag kan potensielt gjøre mye skade slik vi har sett eksempler på i sommer. 

Når vi sammenligner med perioden 1971-2000 er intensiteten i kraftig styrtregn beregnet å øke med cirka 20 prosent fram til midten av århundret og med cirka 40 prosent fram mot slutten av århundret (Klimapåslag for korttidsnedbør - Anbefalte verdier for Norge). Styrtregn definerer vi som kraftig regn med varighet på 3 timer eller kortere. Økningen blir størst for de korteste varighetene og den mest intense nedbøren.

Klimaendringer fører til mer overvann og større fare for ras og flom

En slik økning i styrtregn vil føre med seg mer overvann i tettbygde strøk, og fare for flere skredhendelser slik som den i Jølster denne uken og den i Utvik for to år siden. 

Norsk Klimaservicesenter, som vi er en del av, har laget klimarapporter for alle fylkene i Norge og for Longyearbyen. Klimarprofiler for fylkene er ment å være et kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning i det aktuelle fylket og viser forventet framtidig utvikling av temperatur, nedbør, vind, snø, vannføring og flom, tørke, ulike skredtyper, samt havnivå og stormflo. 

Klimarapporter for alle landets fylker og for Longyearbyen

På nettsidene klimaservicesenter.no finnes det mer informasjon om hvilke områder i Norge som har kraftigst styrtregn, og om forventet framtidig utvikling i kraftig nedbør i ulike deler av Norge. Der kan alle også hente ut datagrunnlag for nedbørberegningene for sitt fylke. Se for eksempel klimaprofilen for Sogn  og Fjordane og datagrunnlaget til rapporten.

Det fins også en samling forskningsrapporter på klimaservicesenter.no, blant annet “Klima i Norge 2100” som er et vitenskapelig grunnlag for klimatilpasning i Norge. I denne rapporten beskrives historisk og framtidig klimautvikling for ulike regioner og for landet som helhet. 

Aktuelle rapporter fra Norsk Klimaservicesenter:

  1. Klima i Norge 2100 (Rapport 2/2015)
  2. Klimapåslag for korttidsnedbør - Anbefalte verdier for Norge (Rapport 5/2019)
  3. Klimaprofiler for fylker (Rapport 3/2017)
  4. Climatic changes in short duration extreme precipitation and rapid flooding – implications for design values (Rapport 1/2018).

Kontaktperson for videre spørsmål: 

Eirik J. Førland, Observasjons- og klimadivisjonen Meteorologisk institutt. Tlf.nr: 926 65 403 . E-post: eirik.forland@met.no