Internasjonalt samarbeid

Meteorologien stansar ikkje ved landegrensene. Derfor er det nødvendig å utveksle observasjonar og informasjon med andre land.

World Meteorological Organization (WMO)

World Meteorological Organization vart oppretta i 1945 i regi av FN. Samarbeidet går mellom anna ut på å innhente observasjonar for heile jorda, utveksle data med effektiv kommunikasjon, på eit språk alle forstår, og utarbeide felles kodar over heile verda. Alle aktuelle målingar må gjerast på ein standardisert måte, slik at numeriske data blir eintydige og kan lesast av alle.

Ein stor del av arbeidet i WMO går føre seg i tekniske kommisjonar. Meteorologisk institutt er med i alle kommisjonane i WMO slik at vi kan ivareta instituttet sine interesser og halde oss orienterte om utviklinga på verdsbasis. Sjølv om kommisjonane berre møtest kvart fjerde år, vert det heile tida arbeidd i mange verdsomspennande samarbeidprosjekt. Kontakten med andre institutt og utveksling av fagleg kompetanse er nyttig for vidareutvikling av både fag og institutt.

Andre samarbeidspartnarar

Commission for Basic Systems (CBS) engasjerer seg i det som er grunnleggande for all meteorologi, nemleg observasjonsstasjonane og observasjonsnettet, i tillegg til datakommunikasjon og ulike senter for dataprosessering.

Commission for Atmospheric Sciences (CAS) koordinerer forsking om samansettinga av atmosfæren og prosessane der. Viktige område er urban meteorologi, som tar sikte på å varsle luftkvalitet i liten skala, og varsle ekstremver, med spesiell vekt på tropiske stormar.

IOC/WMO Joint Commision for Oceanography and Marine Technology. Det er særleg kyststatar som er med i JCOMM, og Noreg prioriterer fagområdet høgt på grunn av dei viktige maritime tenestene og den lange kystlinja vår.

Commission for Aeronautical Meteorology (CAeM) arbeider med vervarsling for luftfart.

Commission for Climatology (CCl) er viktig med tanke på klimaendringar som global oppvarming. Kommisjonen spelar ei viktig rolle innanfor verdas klimaprogram når det gjeld klimadata og bruk av klimatologi.

Commission for Hydrology (CHy) er instituttet med i, i samarbeid med Hydrologisk avdeling i Norges vassdrags- og energidirektorat. Etter kvart som vassressursar har vorte meir verdfulle, har denne kommisjonen vorte viktigare. Både vasskvalitet, flaum og flaumkatastrofar er del av kommisjonen sitt ansvarsområde.

Commission for Agricultural Meteorology (CAgM) er spesielt viktig for utviklingslanda. Her samarbeider Meteorologisk institutt med Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Commission for Instruments and Methods of Observation (CIMO) arbeider med standardisering av instrument og målemetodar

FN sin konvensjon for langtransporterte grenseoverskridande forureiningar (LRTAP)

Meteorologisk institutt har kontrakt med FN sin konvensjon for langtransporterte grenseoverskridande forureiningar (LRTAP) som omfattar alle europeiske land pluss USA og Canada. Her dannar instituttet sine kalkylar grunnlag for avtalar om utsleppsreduksjonar.