Jan-Eiof-Jonson

5 000 årlige dødsfall som følge av “dieselgate” i Europa

Overskytende utslipp fra dieselbiler forårsaker ca. 5 000 for tidlige dødsfall årlig i Europa, viser en ny MET-ledet studie som ble publisert i dag.

Jan Eiof Jonson
Forskningsleder Jan Eiof Jonson

Jan Eiof Jonson har vært forskningsleder for prosjektet, som er utført i samarbeid med IIASA - International Institute for Applied Systems Analysis i Østerrike. Studien er publisert på dagen to år etter at det amerikanske miljødirektoratet EPA slo fast at Volkswagen hadde installert programvare i sine biler som ga reduserte utslipp av NOx under testing av kjøretøyene.

Her er lenke til publiseringen: http://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/aa8850

Hovedfunn

Hovedfunn i studien:

  • Høyere eksponering for sekundære partikler og ozon kan spores tilbake til for høye NOx-utslipp fra dieseldrevne personbiler, varebiler og andre lette kjøretøy.

  • Om EUs utslippsgrenser for kjøretøy hadde vært overholdt under normal kjøring, kunne 5 000 for tidlige dødsfall i året vært unngått.

  • Om dieselbiler hadde sluppet ut like lite NOx som bensinbiler, kunne ca. 7 500 for tidlige dødsfall i året vært unngått.

Overskytende dieselutslipp

Siden slutten av 1990-tallet har andelen dieselbiler i EU steget til rundt 50 prosent av bilparken, med vesentlige variasjoner mellom landene. Det er nå mer enn 100 millioner dieselbiler i Europa, dobbelt så mange som i resten av verden til sammen. NOx-utslippene er imidlertid 4 til 7 ganger høyere på veien enn i offisielle sertifiseringstester. Produsentene har optimalisert moderne motorer for å tilfredsstille kravene i disse testene, men under virkelig kjøring er utslippene høyere. I denne nye studien beregner vi antallet for tidlige dødsfall som følge av disse overskytende NOx-utslippene i alle land i Europa. 

Estimerte helseeffekter

Om lag 425 000 for tidlige dødsfall årlig kan knyttes til dagens luftforurensning i EU28, Norge og Sveits. Mer enn 90 prosent av disse for tidlige dødsfallene er forårsaket av luftveis- og kardiovaskulære sykdommer relatert til eksponering for fine partikler. NOx er en av hovedkildene til disse fine partiklene. Denne nye studien anslår at rundt 10 000 for tidlige dødsfall årlig kan tilskrives NOx-utslipp fra dieseldrevne personbiler, varebiler og andre lette kjøretøy. Om lag halvparten, rundt 5 000 for tidlige dødsfall, skyldes at NOx-utslippene er mye høyere enn grenseverdiene for reell kjøring. Bensinbiler har mye lavere utslipp.

– Hvis dieselbilutslippene hadde vært like lave som utslipp fra bensinbiler, kunne tre fjerdedeler eller om lag 7 500 for tidlige dødsfall vært unngått, sier Jens Borken-Kleefeld, transportekspert ved International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA).

Landene med høyest antall for tidlige dødsfall som skyldes fine partikler fra dieseldrevne personbiler, varebiler og andre lette kjøretøy er Italia, Tyskland og Frankrike. Dette skyldes både at dette er folkerike land og at de har en høy andel dieselbiler. Risikoen per innbygger er imidlertid nesten dobbelt så høy i Italia som i Frankrike.

– Dette gjenspeiler den svært uheldige forurensningssituasjonen, særlig i svært befolkede Nord-Italia, sier forskningsleder Jan Eiof Jonson fra Meteorologisk institutt. Den laveste risikoen er i Norge, Finland og Kypros, hvor risikoen er minst fjorten ganger lavere enn gjennomsnittet for EU28 +. 

Anslåtte for tidlige dødsfall fordelt på land, som følge av NOx fra dieseldrevne personbiler, varebiler og andre lette kjøretøy i 2013:

Land

For tidlige dødsfall 2013 som følge av høye utslipp på veien

Om utslipps-
grensene for diesel hadde blitt overholdt

Om NOx- utslippene hadde vært like lave som for bensin-
biler

For tidlige dødsfall som følge av  overskytende NOx-utslipp

Italia

2810

1560

890

1250

Tyskland

2070

1110

380

960

Frankrike

1430

750

260

680

Storbritannia

640

320

110

320

Nederland

360

180

60

180

Polen

360

190

80

170

Spania

370

200

70

170

Belgia

290

150

50

140

Sveits

250

130

50

120

Ungarn

190

100

50

90

Resten av 20 EUR

1060

580

230

460

EU-28

9575

5135

2180

4440

EU28 + Norge + Sveits

9830

5270

2230

4560

Norge

6

3

0

3

 

Den samlede verdien er 9 830 for tidlige årlige dødsfall i EU28 + Norge + Sveits, med en usikkerhet som varierer fra 6 300 til 13 000 for tidlige dødsfall. Direkte helseeffekter som følge av NO2 er utelatt for å unngå dobbel telling.


De resterende 20 EU-landene: Østerrike, Bulgaria, Kroatia, Kypros, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Hellas, Irland, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Norge, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Sverige. Disse representerer 23 prosent av befolkningen, men bare 10 prosent av de for tidlige dødsfallene fra dieselgate. Til sammenligning har de fire største landene 50 prosent av befolkningen og 70 prosent av dieselgate-relaterte for tidlige  dødsfall.

Studien ble utført av Meteorologisk institutt i samarbeid med International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) i Østerrike og Dept. Space, Earth & Environment ved Chalmers University of Technology i Sverige. I denne undersøkelsen har Meteorologisk institutt beregnet utslippskonsentrasjoner og -avsetninger basert på NOx-utslipp fra dieselbiler, varebiler og lette personbiler fra forskjellige land og modellår levert av IIASA. IIASA har beregnet  helseeffektene.

Dette kartet viser konsentrasjonen av fine partikler dannet som følge av overskytende NOx-utslipp fra dieselbiler, varebiler og lette lastebiler over hele Europa. Blå farge indikerer lave bidrag til konsentrasjonene av partikler mens oransje og rødt indikerer høye bidrag til denne forurensningen. Enhet: mikrogram PM2,5 per kubikkmeter, årsgjennomsnitt i 2013.
Dette kartet viser konsentrasjonen av fine partikler dannet som følge av overskytende NOx-utslipp fra dieselbiler, varebiler og lette lastebiler over hele Europa. Blå farge indikerer lave bidrag til konsentrasjonene av partikler mens oransje og rødt indikerer høye bidrag til denne forurensningen. Enhet: mikrogram PM2,5 per kubikkmeter, årsgjennomsnitt i 2013.

Figure2
Antall for tidlige dødsfall som følge av overskytende NOx-utslipp fra dieseldrevne personbiler, varebiler og andre lette kjøretøy i Europa (venstre kolonne). Nesten 50 prosent kunne vært unngått dersom utslippsgrensene fra disse dieseldrevne kjøretøyene var blitt overholdt under normal kjøring (midtkolonne). Nesten 80 prosent kunne ha blitt unngått dersom disse dieselkjøretøyene ikke hadde høyere NOx utslipp enn bensinbiler (høyre kolonne).