Rosa paraply
En regnværsdag i Stavanger. Foto: Tone Sundland

Regn

Farevarsel for regn omhandlar vedvarande regn over store område. Farevarsla skil mellom “Styrtregn” og “Regn” ettersom dette har mykje å seie for usikkerheita til prognosane og dei tilhøyrande skadeutfordringane.

Tidsperiode nedbør

Farenivå

Kommentar

6 timar

gult/oransje/raudt

Ikkje i Longyearbyen, i mangel på målingar til å lage kriterium

12 timar

gult/oransje/raudt

 

1 døgn

gult/oransje/raudt

 

2 døgn/3 døgn

gult/oransje

Óg raudt i Longyearbyen, i mangel på flaum- og jordskredvarsling der

Tabellen syner dei ulike nivåa av varsemd ein kan sende for kvar varigheit av regn. Fargane skildrar ein utfordrande (gul), alvorleg (oransje) og ekstrem (raud) situasjon.

For meir informasjon om styrtregn, sjå her 

Det blir ikkje sendt ut ekstremvêrvarsel for regn med varigheit på 2-3 døgn (utanom Longyearbyen). Dei mest alvorlege konsekvensane blir då dekte av flaum- og jordskredvarsel frå NVE.

I samband med danninga av lågtrykk får vi frontar som har med seg regn (stratiform nedbør). Stratiform nedbør strekk seg over store område, og gir jamt med nedbør. Men på grunn av kompleks topografi i Noreg vil det likevel vere ein del skilnad i nedbørmengde. Nedbøren vil auke med høgda, ettersom nedbøren blir laga i skyprosessar som skjer under 2500 meter og er påverka av fjell. Den mest kraftige nedbøren kjem oppstraums på lo-sida av fjellet, medan le-sida (nedstraums) har tørre tilhøve. I Sør-Noreg er det vanleg ved vestavêr å tenke Vestlandet som lo-sida (oppstraums), medan Austlandet ligg på den tørre le-sida (nedstraums). 

Styrken til pålandsvinden er med på å bestemme kvar det fell mest nedbør. Er pålandsvinden svak, fell mesteparten av nedbøren i ytre strok. Er pålandsvinden sterk, fell meir nedbør nedstraums (indre strok). Derfor er det ofte slik at når det kjem mest nedbør i indre strok, bles det storm på kysten, og når det kjem mest nedbør i ytre strok, bles det ikkje like mykje på kysten.

Stratiform nedbør opptrer i samband med lågtrykk over heile landet året rundt, men er hyppigast om hausten. Kald luft inneheld langt mindre vassdamp enn varm luft, men om vinteren kan konsekvensane av regn potensielt vere større. Her vil faktorar som tele i jorda, temperatur, istilhøve i vassdrag/terreng/drenering og snømengde spele inn i vurderinga av eit eventuelt farevarsel. For eksempel kan regn i kombinasjon med snøsmelting og tele i jorda gjere at farevarsel for regn blir sendt ut på lågare kriterium enn det som hadde vore vanleg på andre tider av året. 

Konsekvensar av regn

Farevarsel for regn blir sendt ut for å iverksette respons mot overvatn. Problem med overvatn kan ventast over store område, ikkje berre lokalt. Overvatn gir størst problem om jorda er vassmetta eller det er hard overflate som eksempelvis asfalt eller frost i bakken.

Flaum og jordskred er også vanlege konsekvensar av regn, men Flaum- og jordskredvarslinga hos NVE sender ut eigne farevarsel for desse farane.

Nedbørverdiar for gult, oransje og raudt

Figurane nedanfor syner omtrent kva kvart farenivå tilsvarar i millimeter nedbør ulike stadar i landet. Gult, oransje og raudt ved høg sannsynlegheit svarar til omlag 5-, 10- og 25-års returverdiar. 

Farevarsla skal vere baserte på venta skadeomfang, det vil seie at ein analyse av vêrutvikling, demografi, infrastruktur og jordsmonn også skal vere med i vurderinga.

6-timars nedbør

6-timersnedbør

12-timars nedbør

12-timers nedbør
Figuren viser gult, oransje og raudt nivå på 12 timars-nedbør for fastlandet ved høg sannsynlegheit.

Tilsvarande for Longyearbyen:
Gult: Desember-juli 15+/-5 mm, august-november 20+/-5 mm
Oransje: Desember-juli 20+/-5 mm, august-november 25+/-5 mm
​​Raudt: Desember-juli 25+/-5 mm, august-november 30+/-5 mm

24-timars nedbør

24-timars nedbør
Figuren viser gult, oransje og raudt nivå på 24t-nedbør for fastlandet ved høg sannsynlegheit.

Tilsvarande for Longyearbyen:

Gult: Desember-juli 20+/-5 mm, august-november 25+/-5 mm
Oransje: Desember-juli 25+/-5 mm, august-november 30+/-5 mm
Raudt: Desember-juli 30+/-5 mm, august-november 35+/-5 mm

2-3-døgns nedbør

Når ein har mykje nedbør over 2-3 døgn er dialogen mellom NVE og MET ekstra tett. Ved slike nedbørepisodar er det vanleg at dei større vassdraga vil nå flaum som tilsvarar raudt farenivå (50-års gjentaksintervall) hos NVE, og jordskredfare kan være høg. 

Dei høgste 2- og 3-døgnsverdiane finn vi på Vestlandet sør for Stad, ved nedbørområda Ålfoten, HAFS-regionen, Stølsheimen, Kvamskogen, Folgefonna og Ryfylke. Ved Svartisen i Nordland er det også høge verdiar. 

1-2 døgn
Longyearbyen 2-døgns nedbør:

Farenivå moderat:
Desember-Juli 30+/-10 mm, August-November 40+/-10 mm.
Farenivå stor:
Desember-Juli 40+/-10 mm, August-November 50+/-10 mm.
Farenivå ekstremt:
Desember-Juli 50+/-10 mm, August-November 60+/-10 mm
3døgn
Longyearbyen 3-døgns nedbør:

Farenivå moderat:
Desember-Juli 45+/-10 mm, August-November 60 +/-10 mm.
Farenivå stor:
Desember-Juli 60+/-10 mm, August-November 75+/-10 mm.
Farenivå ekstremt:
Desember-Juli 75+/-10 mm, August-November 90+/-10 mm