Snø i byen

Snø

Farevarselet for snø vil ha ulike kriterium ut i frå kvar du held deg i landet og om du er i låglandet eller i fjellstrok.

Utsending av farevarselet for snø vil også vere konsekvensbasert, der vakthavande meteorolog tek omsyn til faktorar som:

 • tidspunkt på året
 • tidspunkt i veka, eventuelt på dagen
 • urbane eller rurale strok
 • tilstanden til terrenget (snødekt, tele, bart osv.)
 • større lokale arrangement eller hendingar (for eksempel militærøving)

For låglandet i Noreg, under 300 m, vil kriteria sjå slik ut:
 

Farenivå

Moderat/
Moderate

Stor/
Severe

Ekstrem/
Extreme

Sannsynleg aktsomheitsnivå

yellow
Gul

 

orange
Oransje

 

red
Raud

 

Nemning Snø pågår


Svært
mye snø
pågår

Ekstremt mye
snø pågår

Kystnære område i Sør-Noreg,
inkludert storbyar og Oslo(*)

(3*)5-25 cm/24t

25-40 cm/24t

>40 cm/24t

Innlandsområde i Sør-Noreg

15-30 cm/24t

30-50 cm/24t

>50 cm/24t

Nord-Noreg

20-40 cm/24t

40-60 cm/24t

>60 cm/24t


Kriteria er baserte på snømengder lågare enn ca. 300 moh. Kriteria er rettleiande og vakthavande meteorolog kan tilpasse farenivået etter forventa konsekvens. At kriteria er oppgjeve i intervall, kjem av at vakthavande meteorolog skal ta omsyn til faktorane nemnde over og gjere subjektive vurderingar av situasjonen og tilpasse kriteria til hendinga. Målet er å sende farevarsel for hendingar som er litt spesielle og har eit overraskingsmoment.
 

MET har også gode varsel fram i tid, som kan seie noko om moglege store snømengder. Varselet kan derfor ha ein lågare faregrad først, for etter kvart å bli oppgradert til ein høgare faregrad når ein er meir sikre på kor store mengdene blir og kvar snøen vil kome.

Les meir om farevarsler og sannsynlighet.

For låglandet i Noreg, over 300 m, vil kriteria sjå slik ut:
 

Farenivå

Moderat/Moderate

Nemning

yellow
Gul

 

Snø i fjellet i sommardekkperioden (sein vår/sommar/tidleg haust)*

fra 5 cm/24t*

Snø i fjellet i vinterdekkperioden, når det ikkje er ute farevarsel for snø i llåglandet (sein haust/vinter/tidleg vår)

25-50 cm/24t*

*= basert på grenser i innlandsområde i Nord- og Sør-Noreg. I sommarhalvåret er øvre grense opp til 1400 moh (Sognefjellet) og i vinterhalvåret er øvre grense opp til 1200 moh (Hardangervidda).

Det betyr at det berre blir sendt farevarsel på gult nivå for fjellet. Er det ute farevarsel for snø i låglandet, vil det ikkje bli sendt eige farevarsel for snø i fjellet. Kriteria for snø i fjellet gjeld altså for situasjonar der det ikkje er venta snømengder på varslingsnivå under 300 m. Øvre grense for vurdering av farevarselet for eit område vil vere høgste punkt for fjellovergangen i regionen.
 • Snøfokk er ein konsekvens både under farevarselet for vindkast og farevarselet for snø. Om det er aktuelt med eit farevarsel for vindkast og snø i same fjellområde, ligg konsekvensen snøfokk under farevarselet for vindkast. Farevarselet for snøfokk blir sendt ut ved uvêr i fjellet når kriteria for sterke vindkast eller snø ikkje er oppfylte.

Vanlege formuleringar du vil sjå for konsekvensar og anbefalingar ved kvart farenivå er:
 

Konsekvensar

Tilrådingar

 
yellow
Gult farenivå:

 

 • Sårbar infrastruktur kan bli ramma som følge av snøtyngda

 • Nokre reiser vil kunne få lengre reisetid

 • Det kan vere lokalt vanskelege køyreforhold

 • Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og fare for kolonnekøyring og/eller stengde vegar

 • Snøfokk gir redusert sikt og fare for kolonnekøyring og/eller stengde vegar

 

 

 • Beskytt sårbare installasjonar og gjenstandar som ikkje toler den venta snømengda.

 • Rekn med noko ekstra tid til transport og køyring

 • Bruk riktige dekk og køyr etter forholda

 • Behov for beredskap skal vurderast fortløpande av beredskapsaktørar

orange
Oransje Farenivå:

 

 • Sårbar infrastruktur kan bli ramma som følge av snøtyngda

 • Mange reiser vil kunne få lenger reisetid

 • Det kan vere generelt vanskelege køyreforhold

 • Straumforsyninga kan bli påverka

 • Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og fare for kolonnekøyring og/eller stengde vegar

 • Snøfokk gir redusert sikt og fare for kolonnekjøring og/eller stengde vegar

 • Beskytt sårbare installasjonar og gjenstandar som ikkje toler den venta snømengda.

 • Vurder om reisa er nødvendig

 • Rekn med mykje ekstra tid til transport og køyring

 • Bruk riktige dekk og køyr etter forholda

 • Følg råd og sjekk status frå transportaktørar

 • Sjekk vegmeldingar (175.no)

 • Behov for beredskap skal vurderast fortløpande av beredskapsaktørar

red
Raudt Farenivå:

 

 
 • Sårbar infrastruktur vil bli ramma som følge av snøtyngda

 • Mange reiser, sjølv korte, vil kunne få svært lang reisetid eller ikkje vere mogelege å gjennomføre

 • Det kan vere generelt svært vanskelege køyreforhold

 • Fare for lengre straumbrot

 • Skular, barnehagar og andre offentlege bygningar kan bli stengde

 • Snøfokk i fjellet gir redusert sikt og fare for kolonnekøyring og/eller stengde vegar

 • Snøfokk gir redusert sikt og fare for kolonnekøyring og/eller stengde vegar

 • Beskytt alt som ikkje vil tole den venta snømengda.

 • Vurder nøye om reisa faktisk er nødvendig

 • Følg råd frå beredskapsmyndigheiter

 • Om du MÅ køyre, sjekk vegmeldingar (175.no) og følg råd frå Statens vegvesen

 • Følg råd og sjekk status frå transportaktørar

 • Gjer deg klar for eit potensielt lengre straumbrot